Sản phẩm Ủy thác đầu tư NTP AM Premier được thiết kế chuyên biệt, cá nhân hóa cao hoặc đáp ứng những nhu cầu có sẵn của từng khách hàng. Do đặc thù khẩu vị rủi ro khác nhau, do đó sẽ khó có thể đưa hết các chiến lược đầu tư tại đây. NTP AM đưa ra một số chiến lược đầu tư tương ứng với một số danh mục mẫu dưới đây để Quý nhà đầu tư tham khảo: (chi tiết thêm vui lòng liên hệ NTP AM)