CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHI TIÊU

Tổng thu nhập
VND
Loại chi tiêu Chi tiêu thực tế hàng tháng Tỉ lệ trên tổng thu chi