Mức chấp nhận rủi ro

Bằng việc dành ra 2 phút để trả lời bảng câu hỏi khảo sát dưới đây, bạn sẽ biết được tình hình “sức khỏe tài chính” của mình hiện nay đang ở mức độ nào. Các câu trả lời được thiết kế theo dạng thang điểm để dễ dàng đánh giá, bạn hãy chọn điểm nào là sát nhất với thực tế.

Mức độ tham chiếu

5

Luôn luôn

4

Thường xuyên

3

Đôi khi

2

Hiếm khi

1

Không bao giờ

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Bạn tự đánh giá về kiến thức tài chính của mình như thế nào?
Khi đầu tư, bạn chấp nhận mức độ tổn thất nào dưới đây?
Khi đầu tư, bạn chấp nhận mức độ tổn thất nào dưới đây?Bạn đã có kinh nghiệm đầu tư vào sản phẩm đầu tư chưa (cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, vàng …)?
Nếu khoản đầu tư bị lỗ quá 15% và thị trường đang không thuận lợi, bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Thu nhập khả dụng của bạn (sau khi trừ thuế và các chi phí khác)
Thu nhập khả dụng của bạn (sau khi trừ thuế và các chi phí khác)
Bạn sẵn sàng đầu tư bao nhiêu % giá trị tài sản ròng (sau khi trừ các chi phí, dự phòng tài chính) vào các sản phẩm đầu tư
Giá trị tài sản ròng bạn đang có là bao nhiêu?